PINO-NTC Puzzle

PINO-NTC Puzzle

... više

Dobra igrackaIzvor:www.mojpedijatar.co.rs

Dobra igra?ka

Igra?ke su sastavni deo odrastanja. Dobra igra?ka ne daje odgovor, ve? postavlja pitanja i daje mogu?nosti za reavanje, u?enje, razvijanje inteligencije, mate i kreativnosti. Njom se dete stalno igra, rado joj se vra?a i upotrebljava je na razli?ite na?ine.

Medjutim, igra?ke same po sebi nisu igra. One dobijaju smisao u interakciji sa roditeljima, drugom decom ili prijateljima

Igra?ka za decu, pre svega mora da odgovara uzrastu deteta ili da je korak ispred njegovih razvojnih mogu?nosti.

Od rodjenja do prve godine ivota, vano je da igra?ke budu pre svega bezbedne s obzirom na to da dete od rodjenja upoznaje spoljni svet vizuelo, dodirom ili grienjem, to zna?i da bebe prvo gledaju, zatim opipavaju i stavljaju u usta predmete iz svoje okoline. Zato igra?ka ne sme biti iz delova, mora imati zaobljene ivice, bez vezica koje bi mogle da se obmotaju oko tela. Ukoliko je od materijala (plia) ne bi trebalo da se linja niti da ima delove koji bi se mogli i?upati. Moraju biti perive zbog odravanja higijene.

Strah od buke je jedan od urodjenih strahova kod dece. Zato bi trebalo voditi ra?una da igra?ka isputa nezan, umiruju?i zvuk.

Pliane, lagane igra?ke ivopisnih boja su od posebnog psiholokog zna?aja, jer su tople i meke, to dete umiruje jer podse?a na kou majke. Naj?e?e pliane igra?ke imaju funkciju tzv. prelaznog objekta, jer pruaju sigurnost i ublaavaju strahovanje, naro?ito pred spavanje, pa dobijaju poseban zna?aj tokom odrastanja (deca sa njima spavaju, kasnije ih nose na putovanja itd.)

Pokretne igra?ke, koje se uglavnom stavljaju na krevetac iznad bebine glave, vezuju panju pokretom, bojama i nenom muzikom, tako da deluju umiruju?e i uspavljuju?e. Pored toga time se vebaju i okulomotorni mii?i, kao i mii?i ruku i prstiju, jer beba eli da ih dohvati.

Pri kupovini igra?ke treba obratiti panju na znakove upozorenja na pakovanju, uzrast, uputstva za kori?enje kao i materijale i boje od kojih je napravljena.

Posle prvog rodjendana do 3-4 godine, stupaju na scenu sloenije igra?ke, jer dete hoda, istauje svet oko sebe vrlo aktivno, shvata uzro?no-posledi?ne veze, razvija logi?ko misljenje i verbalnu komunikaciju.

Na ovom uzrastu dobrodole su igra?ke koje se vuku i guraju (kamioni, automobili), kockice, likovi ivotinja. Ukoliko proizvode zvuk, on ne bi smeo biti neprijatan i rezak, jer moe izazvati strah kod deteta.

Najednostavnija, a uvek dobra igra?ka svih generacija je stalak sa obru?ima (dete, a mogu i odrasli, se igra sa manjim i vecim arenim kolutovima i slae ih na stalak) koji podsti?e u?enje i imenovanje boja i oblika, uvidjanje relacija medju delovima - manje ve?e, ispod - iznad, kao i koordinaciju pokreta sa predvidjanjem efekta. Vrlo jednostavno, a efikasno.

Poto maliani na ovom uzrastu vole da eksperimentiu, interesantne su slagalice, arene kocke koje podsti?u matu, kao i tzv. edukativne igra?ke (tipa umetaljki, ku?ica sa vratancima koja se otvaraju klju?em i ubacuju geometrijski oblici...)) koje stimuliu psihomotorni razvoj i koordinaciju pokreta, logi?ko rasu?ivanje, pam?enje i zaklju?ivanje. Takodje su dobre igre memorije, koje se mogu igrati i u drutvu, jednostavnije puzzle, ivotinje, farme... De?aci vole da se igraju auti?ima, pa su od zna?aja perionice, garae, imitacija ulica na podlozi sa obelezenim pea?kim prelazima i saobra?ajnim znacima, to je veoma korisno u savladavanju osnovnih informacija o ponaanju u saobra?aju.

Neizbeni rekviziti su lopte, lutke i telefoni kao omiljeniji prijatelji maliana.

Od posebnog zna?aja su "kao da" ili simbolicke igre , tj. igre koje oponaaju svet odraslih i njihovih zanimanja ("kuhinja", "alat", "minka", "lekar", "vatrogasac"...). Zato su one vane? Na?in na koji se dete igra moe biti pokazatelj njegovog emocionalnog i psihickog stanja, kao i eventulanih konflikata, tako da nam paljiva opservacija i analiza igre moe biti nezamenljivo i jedino dijagnosti?ko i terapijsko sredstvo eventualnih problema i poreme?aja.

Uzrast od 4-5 godine do polaska u kolu obiluje socijalnim interakcijama i recipro?nim, komunikativnim igrama. Maliani ve? uveliko imaju razvijenu mreu druenja sa vrnjacima, puni su energije i matovitosti, spremni da zamiljaju razli?ite predele, situacije i dogadjaje. Upravo su zbog toga vane igra?ke koje trae akciju (tricikl, bicikl, roleri, obru?i, a naro?ito nezamenljive lopte), kao i pribor za crtanje makaze, plastelin, kola papir) koji podsti?e kreativnost, matu i smisao za estetiku.

Igre sa pravilima zauzimaju zna?ajno mesto u predkolskom peridu jer u?e decu ?ekanju na red, razvijanju strategije, koncentracije i sposobnosti predvidjanja ( tipa "Ne ljuti se ?ove?e", "Domine" ah...). Maliani sti?u saznanje da su u ivotu bitna pravila i kako se nositi sa uspehom i neuspehom.

Dakle, najvanije je da igra?ka bude prilagodjena uzrastu maliana, da podsti?e psihofizi?ki razvoj, matu, kreativost, spretnost, logi?ko rasudjivanje, orjentaciju.

I ne zaboravite, birajte igra?ku prema potrebama deteta a ne sopstvenim eljama. Svaka igra?ka nosi neku poruku. A ukoliko je poklanjate, dajete i deo sebe!

Marijana Petrovic, spec. medicinske psihologije